Finmarket.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů Partners

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon“), uděluje Uživatel vždy před odesláním Formuláře Provozovateli Webu, společnosti Mafra, a.s., IČ: 45313351, a dalším Institucím, zejména společnosti Partners Financial Services, a.s., IČ 276 99 781 se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, (dále společně také „Partners“), jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů (včetně údajů citlivých) týkajících se osoby Uživatele. V rámci zkvalitnění našich služeb mohou být telefonní hovory s Vámi nahrávány. Bez předchozího souhlasu se zpracováním kontaktních údajů, není možné Formulář odeslat.

Sdělení osobních údajů je dobrovolné, v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů je však nezbytné k poskytnutí služeb subjektu údajů. Bez oprávnění zpracovávat osobní údaje nelze službu poskytnout s náležitou odbornou péčí.

Zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem poskytování zprostředkovatelských a poradenských služeb na finančním trhu, za účelem plnění ze smlouvy mezi Partners a subjektem údajů. Předmětem smlouvy dle předchozí věty je zejména zprostředkování uzavření či změny smlouvy týkající se finančního produktu či služby mezi poskytovatelem finančního produktu či služby a subjektem údajů (dále také „produktová smlouva“). Poskytovatelem finančního produktu či služby je zejména banka, pojišťovna, investiční společnost, penzijní fond (dále jen „obchodní partner“). Dále bude zpracování osobních údajů probíhat za účelem zkvalitnění péče o klienta v rozsahu předmětu podnikání společnosti Partners, k souvisejícím statistickým, marketingovým a obchodním účelům, za účelem zajištění plnění zákonných povinností a k ochraně práv a oprávněných zájmů Partners, a to v rozsahu nezbytném k naplnění výše uvedených účelů.

Osobní údaje budou zpracovávány rovněž za účelem nabízení obchodu a služeb, a to i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, pokud s takovým postupem subjekt údajů nevyslovil písemný nesouhlas.

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních zásad pro nakládání s osobními údaji, a to zejména shromážděním, uložením na nosič informací, vyhledáváním, používáním, uchováváním, tříděním, kombinováním, vyhodnocováním, blokací a likvidací.

Udělený souhlas se týká všech osobních údajů (včetně údajů citlivých), které jsou obsaženy ve Finanční analýze, produktových smlouvách a souvisejících dokumentech, v materiálech, které jsou používány k poskytnutí služeb a ostatních osobních údajů poskytnutých společnosti Partners za účelem plnění smlouvy s příslušným obchodním partnerem nebo zákonných povinností. Dále souhlasím, aby společnost Partners zpracovávala osobní údaje týkající se mé osoby získané od třetích osob, zejména obchodních partnerů, nebo z veřejných zdrojů, a to za účelem uvedeným výše.

V rozsahu nezbytném k plnění jejích zákonných povinností a povinností ze smlouvy klient uděluje, za stejných podmínek jako společnosti Partners, tento souhlas Partners investiční společnosti, a.s., IČ 24716006 jako správci osobních údajů, pokud s touto společností klient uzavře smlouvu. Ustanovení následujícího odstavce se použijí obdobně.

Klient tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že je společnost Partners oprávněna předat osobní údaje klienta obchodní společnosti MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 45313351.

Klient souhlasí, aby osobní údaje byly zpřístupněny dotčeným finančním poradcům společnosti Partners, kteří zajišťují zprostředkovatelskou a poradenskou činnost, případně správu a kontrolu již uzavřených smluv subjektu údajů, zaměstnancům společnosti Partners a dalším osobám, které se na základě smlouvy podílejí na předmětu činnosti společnosti Partners a nebo dotčených finančních poradců, osobám náležejícím do koncernu Partners, nebo aby takovým osobám byly předány ke zpracování, a to výhradně za účelem uvedeným výše.

Klient souhlasí, aby osobní údaje byly předány obchodním partnerům v souvislosti s jednáním o uzavření produktové smlouvy či její správou.

Tento souhlas klient poskytuje na dobu určitou počínaje udělením souhlasu až do uplynutí doby deseti let od konce roku, ve kterém zanikla platnost a účinnost produktové nebo jiné smlouvy, či ve kterém byla realizována poslední platba na základě produktové smlouvy zprostředkované Partners. Pokud nedojde k uzavření smlouvy dle předchozí věty či poukázání žádné platby na základě takové smlouvy, poskytuji souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu deseti let od konce roku, ve kterém byl souhlas udělen.

Subjekt údajů je oprávněn požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 zákona o ochraně osobních údajů. Zjistí-li nebo domnívá-li se, že správce nebo zpracovatel provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel takto vzniklý stav odstranil. Subjekt údajů je také oprávněn se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje a informace jsou pravdivé a zavazuje se, že společnosti Partners bez zbytečného odkladu oznámí změny poskytnutých údajů.